BIẾN CĂNG: Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ra đi ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂́ᴘ, ᴛroɴg ᴛìɴh ᴛrạɴg ‘họa ᴍi” đã bay ᴍấᴛ

Ôɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Đᴜ̛́ᴄ Yᴇ̂ɴ (50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ 2 xᴀ̃ Hᴀ́ɴ Đᴀ̀, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Bɪ̀ɴʜ, Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ‘ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ́’ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 19ʜ ᴛᴏ̂́ɪ 12/10, ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ʙᴏ́ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜᴇ̂̀ᴍ ᴛʜᴀ̆́ᴘ sᴀ́ɴɢ ᴋʜᴀ́ ʟᴀ̂ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴏ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Vᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴇ̂́ᴘ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ‘ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ́’ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ̆́ᴛ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ 12/10.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴀ̣ɪ Đᴏᴀ̀ɴ Kᴇ̂́ᴛ Oɴʟɪɴᴇ ᴛʀᴏɴɢ sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 13/10, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ UBND xᴀ̃ Hᴀ́ Đᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Yᴇ̂ɴ Bɪ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Yᴇ̂ɴ Bᴀ́ɪ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ.

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴠᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ sɪɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴍᴀ́ᴜ, ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ‘ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ́’ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ. Tʀᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ ʟᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴘʜɪ́ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ̀ (ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴏɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ).

Tʜᴇᴏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʏᴇ̂́ᴜ, ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ɴɢᴀ̃ xᴇ ᴍᴀ́ʏ.

Tʜᴇᴏ Tᴜ̀ɴɢ Dᴜʏ/Đᴀ̣ɪ Đᴏᴀ̀ɴ Kᴇ̂́ᴛ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *